• Felelősségbiztosítások
 • Vállalkozói vagyonbiztosításokról közérthetően
 • Vállalkozói és vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás

  Egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások, kiskereskedők, műhelyek, szolgáltatók, vállalatok teljeskörű kockázatainak fedezetei a legkedvezőbb díjon elhelyezhetőek alkusz irodánkon keresztül a biztosítóknál!

  Vagyonbiztosítások

  Vagyonbiztosítás

  Felelősségbiztosítások

  Felelősségbiztosítás

  Biztosítható vagyontárgyak

  Vagyontárgyak

  Vállalkozói vagyonbiztosításokról közérthetően :

  Alapfedezetben biztosítottak a tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás és légi jármű lezuhanása által okozott károk.

  Kibővített fedezetben biztosítottak a vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, vezetékesvíz- károk, tűzoltó berendezés kilyukadása, technológiai csővezeték törése, idegen jármű beleütközése, elektromos áram okozta tűz, füst és hő kiáramlása és villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk.

  Betöréses lopás és rablás, biztosításban biztosítottak a betöréses lopás és rablás által a berendezések, készletek vagy készpénz vagyontárgyak eltulajdonításával, illetve a biztosított vagyontárgyakban rongálással okozott károk. Kártérítési limitünk a megvalósított vagyonvédelmi kategóriák szerint változik.

  Küldött rablás
  Biztosítási esemény a pénzszállítás útvonalán és idejében, a biztosított pénztári küldöttei ellen irányuló rablás.

  Elektromos berendezések és számítógépek biztosítása
  Az alap- és kibővített fedezetben biztosított eseményeken kívül a kezelési hiba, gondatlanság, rövidzárlat, túlfeszültség, külső események mechanikus hatása, valamint bármilyen folyadék vagy nedvesség által okozott károk is biztosítottak.

  Üvegbiztosítás
  Nem csak az épületek nyílászáróinak üvegezése, hanem az üvegek fóliázására, az üvegkerámia főzőlapokra, tükrökre, valamint bútorok, képek, akváriumok, cégtáblák üvegezéseire is kiterjed első kockázatra szóló fedezetünk.

  Üzemszünet biztosítás
  Biztosítási eseménynek minősül a biztosított üzemszerű gazdasági tevékenységének kényszerű szüneteltetése, ha annak oka tűz, villámcsapás, robbanás, összeroppanás, légi jármű lezuhanása, vezetékesvíz-károk vagy tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási események bármelyikének bekövetkezése. A biztosító ebben az esetben az elmaradt üzemi nyereséget és a folyamatos üzemi költségeket téríti meg.

  Szállítmánybiztosítás
  A biztosító a szállítási tevékenység során, az előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések, vagy megsemmisülés által az ingóságokban keletkezett azon károkat téríti meg, amelyek tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, felhőszakadás, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, a szállítóeszközt ért baleset, hidak vagy más építmények beomlása, a szállítmány be- és kirakodása, rablás, a lezárt gépjárműből való lopás, valamint a teljes szállítmánynak a szállítóeszközzel együtt való eltulajdonítása miatt keletkeznek.

  Általános tevékenységi felelősségbiztosítás
  Ezen biztosítás keretében a biztosító megtéríti a
  -személyi sérüléses károkat
  -szerződésen kívül okozott dologi károkat
  melyet a biztosított a tevékenységével okoz, és a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  Munkáltatói felelősségbiztosítás
  Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítás a szerződési feltételekben szabályzott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a munkáltató a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

  Termék felelősségbiztosítás
  A biztosító fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó, (kereskedő) a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt a polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló törvény szabályai szerint, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

  Szolgáltatói felelősségbiztosítás
  A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

  Tanuló felelősségbiztosítás
  A biztosítás a szakképző iskolai tanuló által harmadik személynek okozott károk, és a tanulókat a gyakorlati képzés során ért károk fedezetén köthető meg.

  Vállalkozói vagyonbiztosításokról közérthetően :

  Telephelyekről:

  A biztosító kizárólag azokon a telephelyeken (kockázati helyeken) történt káreseményekre tud kártérítést folyósítani, amelyeket az adatközlésnél bejelentettek, legyen a telephely saját vagy idegen (bérelt) tulajdonban.

  Biztosított vagyoncsoportokról és vagyontárgyakról:

  A biztosító kizárólag azon vagyoncsoportokra, ezen belül azon vagyontárgyakra ad kártérítést, amelyek a biztosítóhoz feladásra kerültek, legyenek azok saját vagy idegen tulajdonban, lízingbe, bérbe vagy megőrzésre átvéve.

  Biztosítási összegek:

  A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának felső határa, és egyben a biztosítási díj megállapításának az alapja is. Kárrendezésnél a biztosító vizsgálja a biztosítottság mértékét. Amennyiben a károsodott vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, alulbiztosítottságról beszélünk. Alulbiztosítottság esetén a biztosító aránylagos kártérítést folyósít, így a kártérítési összegből a károsodott vagyontárgy csak részlegesen állítható helyre. A biztosítási összegek kialakításánál erre célszerű figyelmet fordítani.

  Indexálás:

  A biztosított vagyonértékek az értékkövetés érdekében évente egyszer indexálhatók az éves inflációs rátához közelítő szorzószámmal.

  Bejelentési kötelezettség:

  Minden lényeges változást (telephelyben, vagyonértékben, tevékenységben) 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

  Biztosítható kockázatok:

  Biztosítási tanácsadás,
  felvilágosítás, egyeztetés:

  Mihályi Katalin
  cégvezető


  Kapcsolatfelvétel
  Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!